AVGAS-dossier: In beroep

Voor onze nieuwe volgers en voor wie niet geabonneerd is op onze nieuwsbrief, volgt hier een stand van zaken in het AVGAS-dossier.

In de herfst van vorig jaar vroeg British Petroleum (BP) een omgevingsvergunning aan voor een nieuw brandstoffendepot en voor de afbraak van de huidige opslagplaats. Dit depot doet dienst voor de opslag van onder meer de loodhoudende brandstof AVGAS-100LL, een schadelijk product dat door Europa vanaf 2025 uitgefaseerd zal worden. Vliegerplein riep op om bezwaar aan te tekenen tegen dit depot: jullie reageerden massaal, waarvoor nogmaals dank!

Maar ondanks de honderden ingediende bezwaren verleende de provinciale deputatie op 15 december 2022 toch een omgevingsvergunning aan BP. Vliegerplein laat het hier niet bij en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vóór 5 februari beroep aan te tekenen: het is nu aan de Vlaamse regering om te oordelen over dit dossier. Indien het nodig zou blijken kan Vliegerplein het nadien ook nog aan de raad voor vergunningsbetwistingen voorleggen.

Want het mag wel duidelijk zijn dat BP zich in de aanvraag bezondigde aan allerlei foute, leugenachtige verklaringen en ontwijkende antwoorden. Een eerste voorbeeld: Europa regelt via de REACH-verordening het gebruik van en/of verbod op chemische en gevaarlijke stoffen. De stof tetraethyllood, een giftig bestanddeel van AVGAS-100LL, staat op die REACH-lijst sinds 1 mei 2022. Dit is dus al van lang voor BP zijn aanvraag deed voor een vergunning.

Toch beweert BP in deze aanvraag dat ze géén gebruik maken van stoffen die onder de Europese verordening vallen…

Tweede voorbeeld: BP spreekt in de aanvraag over een ‘verplaatsing’ van het depot, terwijl het in werkelijkheid gaat om zowel de afbraak van het oude én de bouw van een nieuw depot op een andere plek. Zo’n afbraak brengt heel andere verplichtingen met zich mee dan de zogezegde ‘verplaatsing’ die BP beweert te doen: er is dan een bodemstudie nodig en een melding bij OVAM.

Ten derde verzwijgt BP het bestaan van afvalstoffen. Op de vraag: ‘Zijn er mogelijke effecten van de productie van afvalstoffen ten gevolge van de aanvraag andere dan deze ten gevolge van opslag en verwerking?’ antwoorden ze zonder blikken of blozen: ‘Nee, er zijn geen effecten denkbaar.’ Nochtans veroorzaakt het gebruik van de brandstof AVGAS-100LL wel degelijk uitstoot van schadelijk lood, en dan vooral bij het opstijgen en landen. Wetende dat de luchthaven middenin een drukbevolkt stadsdeel ligt, vlak naast scholen en sportvelden, toont dit foute antwoord een stuitend gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

Verder is er ook nog verwarring over de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft. Mogelijk probeert men zo bouwmisdrijven te verdoezelen en de aandacht van af te leiden van verplichte milieueffectenbeoordelingen.

Zoals altijd is Vliegerplein bij het opstellen van dit beroep niet over één nacht ijs gegaan: we zullen nooit zomaar een procedure opstarten als we niet heel zeker zijn van onze zaak. In dit geval hebben we een sterk dossier met een gegronde argumentatie, we schatten onze slaagkansen dus hoog in.