Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning van de luchthaven

Lees hier het volledige scopingadvies van Vliegerplein.

De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven loopt af op juni 2024. Zoals verwacht heeft de LEM NV (=Luchthaven Exploitatie Maatschappij in handen van de Franse multinational EGIS) ondertussen de procedure voor een nieuwe omgevingsvergunning opgestart. Dit gebeurde begin februari via een officiële aanmelding en aanvraag tot ‘hervergunning luchthaven voor onbepaalde tijd vanaf juni 2024’. (Het aanmeldingsdossier vindt u hier.)

Al in 2021 heeft de LEM NV geprobeerd om een eeuwigdurende omgevingsvergunning te verkrijgen. Dankzij het verzet van meer dan 3000 burgers, het bezwaar van Borsbeek en Mortsel, de negatieve adviezen van het Agentschap Bos en Natuur en het departement Omgeving, maar vooral ook dankzij de pv’s van april en september 2021, hebben ze hun aanvraag toen ingetrokken.

Als eerste stap in de procedure moet LEM NV kenbaar maken aan het ‘Team MER’ (= Milieu Effecten Rapportage) dat ze van plan zijn om een project-MER op te starten. Daarbij voorziet het decreet dat de betrokken gemeentebesturen en administraties een ‘scopingadvies’ kunnen geven: ze kunnen aangeven welke thema’s volgens hen onderzocht moeten worden door de MER-deskundigen. Dit moest gebeuren voor 3 maart 2023.

Ook Vliegerplein zelf kon zo’n scopingadvies indienen en heeft dat zeer uitgebreid gedaan. Nadat we het aanmeldingsdossier hadden onderzocht, stelden we immers vast dat het ernstige foutieve verklaringen en documenten bevat. In eerste instantie gaat het natuurlijk om het feit dat er een hervergunning wordt aangevraagd voor een luchthaven die illegaal werd uitgebreid en nog steeds deels illegaal uitgebaat wordt. We merkten ook op dat het ‘nul-alternatief’ (de volledige sluiting van de luchthaven) onvoldoende aandacht kreeg en vragen daarom een ernstig onderzoek van dat ‘nul-alternatief’. De recent gepubliceerde Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) wees immers duidelijk uit dat een sluiten de meeste baten zal opleveren aan de samenleving. Daarnaast benadrukten we dat er gedegen onderzoek nodig is naar luchtkwaliteit, geluidshinder en biodiversiteit en beklemtoonden we dat ‘klimaat’ als een volwaardige discipline behandeld moet worden, en niet (zoals nu het geval is) als een ‘nevendiscipline’ die men op minder dan anderhalve pagina afhandelt (in een aanmeldingsdossier van in totaal 111 bladzijden!).

Ook Borsbeek en Mortsel hebben een gezamenlijk een goed onderbouwd en zeer kritisch scopingadvies gegeven. We citeren: ‘(…) er is voor de bouw en exploitatie van de volledig omheinde RESA veiligheidszone zijde Borsbeek (…) geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning afgeleverd, waardoor er voor DIT DEEL van de luchthaven NIET over hervergunning kan gesproken worden.’

Vergeet niet dat de aanleg van de RESA en de ondertunneling van de R11 een voorwaarde waren voor de concessieovereenkomst met EGIS/LEM NV. Anders gezegd: als de illegale uitbreiding niet vergund geraakt, is er enkel een legale luchthaven mogelijk binnen de ‘historische grenzen’ van het gewestplan (tot aan de R11) en kunnen de grote Embraers van TUI niet rendabel ingezet worden: geen vergunning … weg TUI … weg EGIS/LEM NV.

Hoe gaat het nu verder? Het ‘Team MER’ beslist momenteel over de disciplines die onderzocht moeten worden in de MER. Daarna zullen de extern aangestelde deskundigen onderzoeksbureau SERTIUS verslag opmaken over de weerhouden disciplines. Op basis van dat verslag en het volledige dossier volgt dan het Openbaar Onderzoek (de gele affiches), waarbij wij allen opnieuw bezwaar kunnen en zullen aantekenen tegen de hervergunning. Wij hopen en verwachten dat Borsbeek en Mortsel, alsook de administraties van het departement omgeving en handhaving opnieuw een negatief advies zullen geven om dezelfde redenen als bij de aanvraag tot omzetting naar een eeuwigdurende vergunning in 2021.