Vliegerplein gaat in Hoger Beroep

Op 25 september 2020 hebben onze advocaten zeer uitgebreid gepleit in deze zaak, ondersteund door de advocate van Mortsel en Borsbeek, die zich als burgerlijke partijen bij onze vordering hadden aangesloten.

Tijdens de zitting vroeg ook de procureur veroordelingen wegens de aanleg van een verharde RESA (Runway End Safety Area)  in landbouwzone en wegens het onvergunde grondverzet, waarbij de daders zelfs het stakingsbevel van de inspecteur naast zich neerlegden en gewoon verder deden, alsof hij niet bestond.

Op 6 november 2020 werd door de rechtbank een vonnis uitgesproken, waarbij alle gedagvaarde partijen werd vrijgesproken wegens “onvoldoende bewijs “, en ook tegen de vaststellingen in van de inspectie handhaving en de eisen van de procureur.

Na grondige studie van het vonnis en op advies van onze advocaten  zijn wij op 2 december 2020 in hoger beroep gegaan. Het vonnis aanvaarden zou immers betekenen dat de illegale uitbreiding van de luchthaven definitief zou worden, wat een zware last zou leggen op de omwonenden en de latere generaties. Ook de procureur heeft hoger beroep aangetekend tegen deze vrijspraak.

Op dit ogenblik is er nog geen enkele datum bepaald. Vermoedelijk zal deze zaak zijn beslag krijgen, ten vroegste in de helft van 2022.

Nog even ter info. De grond van de zaak was deze:

 • de illegale aanleg van de startbaan op de zate van de R11 en buiten het gewestplanmatig vergunde luchthavengebied,
 • de aanleg van een opgehoogde en verharde RESA in agrarisch gebied, eveneens buiten het gewestplanmatig vergunde luchthavengebied,
 • en de uitbating van een vliegveld in agrarisch gebied zonder de nodige milieuvergunning.

Al deze eisen werden samengevat in een eis tot herstel in de oorspronkelijke staat van de zonder vergunning aangetaste gronden in agrarisch gebied, overigens perfect in overeenstemming met de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, die in haar vergunning het zelfde eiste met betrekking tot het “onverstoord” landbouwgebied tussen Fort 3 en de R11.

Waarom deze lange, ingewikkelde en dure procedure? Waarom gaan wij in hoger beroep?

Zonder de illegale en onvergunde uitbreiding van de luchthaven in de landbouwzone tussen de R11 en fort 3 diende de startbaan met 150 meter te worden ingekort, zodat de verplichte veiligheidszones konden worden aangelegd binnen het vergunde gewestplangebied “luchthaven”. Deze verkorting zou onder meer voor gevolg hebben dat de grootste lawaaimakers, zoals de Embraers van Tui, geen toeristische bestemmingen meer zouden kunnen aanbieden op een voor hen economisch rendabele wijze. De beperking op het vliegveld van Deurne tot zakelijke vluchten is nochtans datgene wat de Vlaamse Regering en bepaalde lobbygroepen, met inbegrip van Voka en de Antwerpse haven, onverkort onderschrijven in het routeplan 2030. 

Ook het verbeteren van de [trein]aansluitingen op omliggende vliegvelden in Zaventem, Schiphol, Charleroi, Eindhoven, Düsseldorf en Frankfurt is voor de internationale verbindingen van groot belang. (…) Antwerp Airport heeft daarbij een ondersteunende functie, meer bepaald voor zakelijke vluchten.

Tui vliegt – zoals iedereen weet – op geen enkele zakenbestemming. Bovendien verklaarde de CEO van Egis aan de raad van bestuur van LOM Antwerpen NV, dat de luchtvaartmaatschappijen helemaal niet geïnteresseerd zijn in het aanbieden van zakelijke bestemmingen, maar het liever houden bij “sangria”-vluchten.

Na de  dagvaardingen van begin september 2019 heeft ons verder  onderzoek nog nieuwe bouwmisdrijven opgemerkt en meegedeeld aan de bevoegde overheid, zoals:

 • de afsluiting en annexatie van een gemeenteweg door de luchthaven, zonder toestemming van de Borsbeekse gemeenteraad, als enige bevoegde instantie,
 • de niet vergunde aanleg van een niet stedenbouwkundig aangevraagde en onvergunbare
  • 700 meter lange asfaltweg langs de afsluiting in agrarisch gebied,
  • verharde weg naast de zuidelijke tunnelinrit in agrarisch gebied,
  • heuvel van 2,5 meter hoog en 17 meter lang in agrarisch gebied.

Er werd bovendien vastgesteld dat het tunneldak volgens de bouwtoelating “onverhard” moest worden aangelegd en dat niettegenstaande deze eis, de startbaan voor 500 m² op dat tunneldak ligt (zoals blijkt uit een eigen opmeting door het departement) en dat er tweemaal een weg van 3 meter breed overheen loopt binnen het afgesloten gedeelte van de luchthaven.

Wij verwachten dat de vaststellingen in het nieuwe proces verbaal dat hierover zal worden opgesteld belangrijke elementen zal bevatten dat onze eerste vordering van september 2019 ondersteunt, en derhalve bijkomend bewijs zal opleveren voor de gegrondheid van onze klachten wegens de illegale en onvergunde uitbreiding van de luchthaven in agrarisch gebied, met schending van het gewestplan en de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning.

Het ganse dossier op de rechtbank bevat vandaag reeds meer dan 500 pagina’s. De kosten van deurwaarders, de vele uren opzoekingswerk en-studie, het opstellen van de besluiten en de pleidooien van onze gespecialiseerde advocaten, de te verwachten kosten voor de behandeling van onze zaak voor het Hof van Beroep zijn voor Vliegerplein – Verlenging Nooit vzw een grote maar noodzakelijke financiële kost in deze strijd van David Vliegerplein tegen Goliath – Vlaamse overheid -LOM Antwerpen NV en LEM Antwerpen NV, met quasi onbeperkte financiële middelen.

Zonder de steun van vele vaste sponsors met maandelijkse en of éénmalige bijdragen, zonder de opbrengst van onze benefits is onze strijd niet haalbaar.

Bijkomende info.
In verband met de startbaan werd in het vonnis verwezen naar de tegensprekelijke opmeting van de startbaan door een college van landmeters in 2016.

Verder doorgedreven onderzoek van het landmeterverslag wijst echter uit dat:

 • zij zonder enige onderzoek en bijgevolg heel onprofessioneel zomaar aannamen dat de startbaan vergund was voor 1510 meter,
  • terwijl zijzelf tegensprekelijk 1521 meter opmaten,
  • ons onderzoek aantoont dat dit hooguit 1475 meter kon geweest zijn, 
   • verder onderzoek uitwijst dat de startbaan in 1993 vermeld werd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met een lengte van 1475 meter,
   • dat de startbaan volgens de gegevens van de toenmalige Regie der Luchtwegen in 1993 inderdaad een lengte had van 1475 meter, maar in 1994 werd verlengd tot 1510 meter,
   • bijkomend onderzoek in het Felixarchief, bij de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen van de Stad Antwerpen en een grondige studie van recente akten aantoont dat er geen stedenbouwkundige aanvraag noch vergunning bestaat voor de verlenging van de startbaan, niet tot 1510 meter en niet tot 1521 meter,
  • de startbaan vandaag derhalve een onvergunde lengte heeft van minstens 46 meter (1521 – 1475)
 • dat de landmeters cruciale informatie werd onthouden en zelfs om de tuin werden geleid met een hoogstwaarschijnlijk vals document, waardoor hun conclusies (buiten hun feitelijke opmetingen) waardeloos zijn,
 • dat de gemeente Borsbeek deze “eigenaardigheden” heeft meegedeeld aan minister Lydia Peeters, maar dat deze er niet wou op ingaan, gelet op de lopende gerechtszaak.